Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế: Về vi phạm của Cộng sản Việt Nam 

Nhà sư. Thích Minh Tuệ

TÓM TẮT BẢN BÁO CÁO

https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/vietnam

Bài Khác

Follow by Email
YouTube