Condolence letter – Thư chia buồn

Dear – Government and People of Japan,
– Family and Deceased of the Late Prime Minister of Japan, Shinzo Abe,


Council for Ethnic and Religious Affairs of Vietnam (CPRVN), We received the sad news that the late Japanese Prime Minister Shinzo Abe was assassinated at 11:30 am and died at 5:45 am, July 8, 2022, at a hospital in Nara City – Japan,

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kính gửi – Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản,
– Gia đình và quá cố của cố Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe,


Hội đồng Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam (CPRVN), Chúng tôi nhận được tin buồn cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát lúc 11 giờ 30 phút và qua đời lúc 5 giờ 45 phút, ngày 8 tháng 7 năm 2022, tại một bệnh viện ở Nara Thành phố – Nhật Bản,

Bài Khác

Follow by Email
YouTube