Vua Bảo Đại có cống hiến gì cho đất nước Việt Nam ?

Cưu hoàng Bảo Đại và hoàng hậu

 – Ông là người có những cải cách mới cho triều đình nhà Nguyễn 

 – Ông bãi bỏ các vị thượng thư già cả lạc hậu thay bằng những người trí thức mới 

 – Ông phế bỏ chế độ thái giám vô nhơn tánh, bỏ thủ tục quỳ lạy vua. 

 – Ông giải tán tam cung,lục viện để hàng ngàn phụ nữ tự do

 – Ông mở rộng ngoại giao với các quốc gia trên thế giới như Campuchia,  Trung Hoa Dân Quốc, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Lào, Anh Quốc, Pháp quốc, Ý  Đại Lợi, Thái…. 

 – Năm 1945, ông lợi dụng Pháp bị đảo chánh yêu cầu người Pháp trả lại độc lập cho VN sau gần 100 năm cai trị 

 – Ông và Trần Trọng Kim tiếp tế cứu đói trong trận đói năm Ất Dậu 

 – Năm 1948, ông yêu cầu Pháp trả lại sáu tỉnh Nam kỳ cho VN bị bảo hộ từ ngày cụ Phan qua xin chuộc bất thành mà tự vận. 

 – Từ đó, ông thành lập quốc gia Việt Nam với các cải cách dân chủ, lập  quân đội, lập nội các, thủ tướng, giáo dục, và viết Hiến Pháp đầu tiên  cho quốc gia VN độc lập. 

 – Ông thành lập trường võ bị Đà Lạt năm 1948. 

 – Năm 1949 , ông điều hành quốc gia VN và tham gia liên hiệp quốc và  được chấp thuận là một quốc gia hợp pháp trong khi VNDCH bị bác đơn. 

 – Ông đại diện quốc gia VN độc lập gia nhập Liên Hiệp Quốc Tế Viễn  Thông năm1952 bao gồm vô tuyến, viễn thông, và chọn đầu số điện thoại ở  Nam kỳ là (+84). 

 – Ông thành lập Ngân hàng quốc gia VN vào  tháng 1.1955 tại bến Chương Dương. (Sau chánh quyền VNCH tiếp quản vẫn  để nguyên tên NGÂN HÀNG QUỐC GIA VN) 

 – Ông dựa vào uy tín của mình kêu gọi quốc tế viện trợ đưa hơn một triệu dân Bắc kỳ vô Nam tỵ nạn cộng sản năm 1954.

 ** Và hơn hết trong gần 20 năm trị vì ông chưa hề làm đổ máu một người con dân Việt Nam nào…

 – Năm 1954, ông không tham dự hiệp định chia đôi đất nước vì ông không  muốn nhìn thấy quốc tế chia cắt đất nước của ông và cũng không muốn nhận  lấy “một nửa mảnh sơn hà rách tả tơi” khi Pháp trao trả đất nước lại  cho Quốc Chủ 

 Vua Bảo Đại đặt dân tộc VN trên ngai vàng của ổng. Thà làm dân nước Tự Do hơn làm vua nước nô lệ.

ST

 – Ông là người có những cải cách mới cho triều đình nhà Nguyễn 

 – Ông bãi bỏ các vị thượng thư già cả lạc hậu thay bằng những người trí thức mới 

 – Ông phế bỏ chế độ thái giám vô nhơn tánh, bỏ thủ tục quỳ lạy vua. 

 – Ông giải tán tam cung, lục viện để hàng ngàn phụ nữ tự do

 – Ông mở rộng ngoại giao với các quốc gia trên thế giới như Campuchia,  Trung Hoa Dân Quốc, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Lào, Anh Quốc, Pháp quốc, Ý  Đại Lợi, Thái…. 

 – Năm 1945, ông lợi dụng Pháp bị Nhật đảo chánh yêu cầu người Pháp trả lại độc lập cho VN sau gần 100 năm cai trị 

 – Ông và Trần Trọng Kim tiếp tế cứu đói trong trận đói năm Ất Dậu 

 – Năm 1948, ông yêu cầu Pháp trả lại sáu tỉnh Nam kỳ cho VN bị bảo hộ từ ngày cụ Phan qua xin chuộc bất thành mà tự vận. 

 – Từ đó, ông thành lập quốc gia Việt Nam với các cải cách dân chủ, lập  quân đội, lập nội các, thủ tướng, giáo dục, và viết Hiến Pháp đầu tiên  cho quốc gia VN độc lập. 

 – Ông thành lập trường võ bị Đà Lạt năm 1948. 

 – Năm 1949 , ông điều hành quốc gia VN và tham gia liên hiệp quốc và  được chấp thuận là một quốc gia hợp pháp trong khi VNDCH bị bác đơn. 

 – Ông đại diện quốc gia VN độc lập gia nhập Liên Hiệp Quốc Tế Viễn  Thông năm1952 bao gồm vô tuyến, viễn thông, và chọn đầu số điện thoại ở  Nam kỳ là (+84). 

 – Ông thành lập Ngân hàng quốc gia VN vào  tháng 1.1955 tại bến Chương Dương. (Sau chánh quyền VNCH tiếp quản vẫn  để nguyên tên NGÂN HÀNG QUỐC GIA VN) 

 – Ông dựa vào uy tín của mình kêu gọi quốc tế viện trợ đưa hơn một triệu dân Bắc kỳ vô Nam tỵ nạn cộng sản năm 1954.

 ** Và hơn hết trong gần 20 năm trị vì ông chưa hề làm đổ máu một người con dân Việt Nam nào…

 – Năm 1954, ông không tham dự hiệp định chia đôi đất nước vì ông không  muốn nhìn thấy quốc tế chia cắt đất nước của ông và cũng không muốn nhận  lấy “một nửa mảnh sơn hà rách tả tơi” khi Pháp trao trả đất nước lại  cho Quốc Chủ 

 Vua Bảo Đại đặt dân tộc VN trên ngai vàng của ổng. Thà làm dân nước Tự Do hơn làm vua nước nô lệ.

Theo ST trên net

Tags: việt namViệt Nam Cộng Hòa

Bài Khác

Follow by Email
YouTube