Captive Nations Tuần Hội nghị thượng đỉnh..!

Save the Date
Thứ Hai 15 tháng 7, 2019 
10:30-03:00 
Cao ốc văn phòng Thượng
viện Russell phòng 325 
2 Hiến pháp Avenue NE 
Washington, DC 20002
Captive Nations Tuần được thành lập bởi Quốc hội vào năm 1959 như một thời gian đối với Hoa Kỳ để nhận ra những dân tộc và các quốc gia đau khổ dưới sự áp bức của cộng sản và chế độ độc tài khác. Tuần đầu tiên Captive Nations đã được quan sát vào năm 1959 dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower và như bắt buộc của luật pháp Hoa Kỳ, mỗi tổng thống kể từ khi giữ trước tuần thứ ba của tháng Bảy để nhớ các dân tộc bị giam cầm. Mặc dù rất nhiều các quốc gia có tên trong luật ban đầu đã trở nên dân chủ và tự do, một phần năm dân số thế giới vẫn đang bị giam giữ bởi chế độ độc tài cộng sản ngày hôm nay.
Các Captive Nations Tuần Hội nghị thượng đỉnh sẽ cung cấp một cơ hội cho các nhà làm chính sách và những người ủng hộ nhân quyền để nghe đầu tay từ nạn nhân của cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, Cuba, Lào, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Venezuela, và Nicaragua. Các nhân chứng sẽ cung cấp các báo cáo liên quan đến các chính sách đàn áp được thực hiện ở các quốc gia này bị giam cầm. Chúng tôi cũng sẽ nghe thấy từ thành viên của Quốc hội và hoạch định chính sách quốc tế hàng đầu về các hành động của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có thể làm để đáp ứng với sự đau khổ của những người bị giam giữ bởi chế độ độc tài cộng sản.

Các Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản Foundation là một quyền giáo dục và nhân phi lợi nhuận dành cho việc kỷ niệm hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới và sự tự do của những người vẫn còn sống dưới chế độ độc tài toàn trị. 

Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản Foundation 
300 New Jersey Ave NW · Suite 900 · Washington, DC 20001 USA ·
(202) 629-9500 

Save the Date
Monday, July 15, 2019 
10:30 AM – 3:00 PM
Russell Senate Office Building
Room 325

2 Constitution Avenue NE
Washington, D.C. 20002
Captive Nations Week was established by Congress in 1959 as a time for the United States to recognize those peoples and nations suffering under the oppression of communist and other totalitarian regimes. The first Captive Nations Week was observed in 1959 under President Dwight D. Eisenhower and as mandated by US law, every president since has reserved the third week of July to remember the captive nations. Although many of the nations named in the original legislation have since become democratic and free, one-fifth of the world’s population is still held captive by communist tyranny today.The Captive Nations Week Summit will provide an opportunity for policymakers and human rights advocates to hear first-hand from victims of the communist and socialist regimes of China, Cuba, Laos, North Korea, Vietnam, Venezuela, and Nicaragua. Witnesses will deliver reports concerning the repressive policies being implemented in these captive nations. We will also hear from Members of Congress and leading international policymakers about actions the United States and the international community can take to respond to the suffering of those held captive by communist tyranny.

The Victims of Communism Memorial Foundation is an educational and human rights nonprofit devoted to commemorating the more than 100 million victims of communism around the world and to the freedom of those still living under totalitarian regimes.

Victims of Communism Memorial Foundation
300 New Jersey Ave NW · Suite 900 · Washington, DC 20001 · USA 
(202) 629-9500

Bài Khác

Follow by Email
YouTube