Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế: Về vi phạm của Cộng sản Việt Nam 

Nhà sư. Thích Minh Tuệ TÓM TẮT BẢN BÁO CÁO Hiến pháp quy định rằng mọi cá nhân đều có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Luật quy định về quyền kiểm soát đáng kể của chính phủ đối với các hoạt động tôn giáo và bao gồm các điều khoản mơ hồ cho phép hạn chế quyền…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube